Ζητήσατε και ευρήσετε,κρούσατε και ανοιγήσεται υμίν...

Πατριάρχης Θεόφιλος Γ΄

·

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
τῆς Α. Θ. Μ. τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύµων καί πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεοφίλου Γ΄

Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Μακαριότης, ὁ Πατριάρχης τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήµ καί πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεόφιλος Γ΄ (κατά κόσµον Ἠλίας Γιαννόπουλος τοῦ Παναγιώτου καὶ τῆς Τρισευγένης) ἐγεννήθη ἐν Γαργαλιάνοις Νοµοῦ Τριφυλίας-Μεσσηνίας ἐν ἔτει 1952. Εἰς Ἱεροσόλυµα ἀφίκετο κατ᾽ Ἰούλιον τοῦ ἔτους 1964 καὶ προσελήφθη ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Σχολῇ, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησε τῷ 1970. Τῇ 28-06-1970 ἐκάρη Μοναχὸς ὑπὸ τοῦ ἀειµνήστου Πατριάρχου Ἱεροσολύµων Βενεδίκτου ἐν τῇ Μεγάλῃ Αἰθούσῃ τῶν Πατριαρχείων µετονοµασθεὶς Θεόφιλος.
Τῇ 01-07-1970 Συνοδικῇ ἀποφάσει ἐχειροτονήθη Διάκονος ἐπὶ τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ ὑπὸ τοῦ Ἱερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Βασιλείου καὶ διωρίσθη Διάκονος ἐν τῷ Ναῷ τῆς Ἀναστάσεως.
Ἀργότερον προσελήφθη παρὰ τῷ Μακαριωτάτῳ ὡς Διάκονος αὐτοῦ. Τῇ 1ῃ Ἰουλίου 1975 ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος ὑπὸ τοῦ Ἱερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως Διοδώρου ἐν τῷ Φρικτῷ Γολγοθᾷ. Συνοδικῇ ἀποφάσει (27-02-1975) ἀπεστάλη εἰς Ἀθήνας δι᾽ ἀνωτέρας σπουδὰς ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ. Τῇ 21-02-1978 ἀπενεµήθη αὐτῷ τὸ ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιµανδρίτου. Ἀποπερατώσας τὰς σπουδὰς αὐτοῦ, ἐπανῆλθεν αἰσίως, διορισθεὶς Γραµµατεὺς ἐν τῇ Ἀρχιγραµµατείᾳ, Καθηγητὴς ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Σχολῇ καὶ Ἐπιστάτης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Χαραλάµπους (12-10-1979). Τῇ 02-05-1981 διωρίσθη µέλος τῆς ἐποπτευούσης Ἐπιτροπῆς τοῦ περιοδικοῦ «Νέα Σιών». Τῇ 22-12-1981 ἀπεστάλη εἰς τὸ Πανεπιστήµιον τοῦ Durham Ἀγγλίας διὰ µεταπτυχιακὰς σπουδάς. Περατώσας αὐτὰς ἐπιτυχῶς ἐπέστρεψεν αἰσίως καὶ ἀµέσως διωρίσθη Γραµµατεὺς τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου (12-08-1986), 8 ὑπεύθυνος τοῦ Γραφείου Τύπου καὶ Πληροφοριῶν τοῦ Πατριαρχείου, ὡς ἐπίσης καὶ µέλος τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας. Τῇ 31-10-1986 διωρίσθη ἀντιπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου ἐν τῇ Κεντρικῇ Ἐπιτροπῇ τοῦ Παγκοσµίου Συµβουλίου Ἐκκλησιῶν καὶ συµµετέσχεν εἰς τὴν Ζ΄ Γενικὴν Συνέλευσιν τοῦ Π.Σ.Ε. εἰς Καµπέρα τῆς Αὐστραλίας. Ἀπὸ τοῦ ἔτους 1991 ἕως τοῦ ἔτους 1996 ὑπηρέτησεν ὡς Ἡγούµενος ἐν Κανᾷ. Τῷ 1997 διωρίσθη µέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Δικαστηρίων καὶ τῷ αὐτῷ ἔτει ἀπεστάλη εἰς Qatar. Τῇ 27-09-2000 διωρίσθη Μέλος τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου. Τὸν Σεπτέµβριον τοῦ 2001 διωρίσθη Πατριαρχικὸς Ἐπίτροπος ἐν Μόσχᾳ. Τὸν Ἰούλιον τοῦ 2003 διορίζεται καὶ αὖθις Ὑπεύθυνος ἐν Qatar. Τῇ 08-06-2004 διορίζεται µέλος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαστηρίου καὶ τὸν Σεπτέ µβριον τοῦ ἰδίου ἔτους, ὡς Γέρων Σκευοφύλαξ τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως. Τῇ 14-02-2005 ἐξελέγη καὶ ἐχειροτονήθη εἰς Ἀρχιεπίσκοπον Θαβωρίου. Τῇ 9/22-08-2005, παµψηφεὶ καὶ ὁµοφώνῳ γνώµῃ τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου, ἐξελέγη εἰς Πατριάρχην τοῦ Παλαιφάτου καὶ Πρεσβυγενοῦς Πατριαρχείου τῶν Ἱεροσολύµων. Τῇ 9/22-11-2005 ἐγένετο ἡ τελετὴ τῆς ἐνθρονίσεως αὐτοῦ ἐν τῷ Καθολικῷ τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, παρουσίᾳ τῶν Ἐκπροσώπων ἁπασῶν τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ὡς καὶ τῶν Ἐκπροσώπων τῶν Κυβερνήσεων Ἰορδανίας καὶ τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς, τοῦ ἰδίου τοῦ Προέδρου τῆς Δηµοκρατίας τῆς Ἑλλάδος κ. Κ. Παπούλια καὶ τοῦ Ἐκπροσώπου τοῦ Ἐµίρη τοῦ Qatar.

Θεματικός Πίνακας Ιστολογίου-Thematic Table of Contents

Αρχειοθήκη