Ζητήσατε και ευρήσετε,κρούσατε και ανοιγήσεται υμίν...

Israel - The history of the Holy Land

·The album is a rare historical record of events and does not have a religious inclination. Thus, it addresses all believers such as Evangelicals, Protestants, Catholic and Orthodox alike. The Album’s unique concept, lays out historical articles and logs describing generations of pilgrims to the Holy Land.

Θεματικός Πίνακας Ιστολογίου-Thematic Table of Contents